NAF Terrein

NTP Milieu voert een In situ sanering uit op het voormalig NAF-terrein te Alphen aan den Rijn. Hier op www.nafterrein.nl houden wij u op de hoogte over deze sanering.


Projectvoortgang

Gepland

week 11 en 12 2018: Bemonsteringsronde

In week 11 en 12 (12-03 t/m 23-03 2017) wordt weer een bemonsteringsronde op en rondom het voormalige NAF-terrein uitgevoerd.
De bemonstering beperkt zich alleen tot het nemen van diverse grondwatermonsters. Zowel in het veld als vanuit de ondergrondse kelder zal er bemonsterd gaan worden.
We zullen er alles aan doen de overlast tot een minimum te beperken

img

2017

week 12 en 13 2017: Onderzoek lekdichtheid damwand

In de periode van 20 t/m 28 maart 2017 is er een onderzoek op de locatie uitgevoerd naar de lekdichtheid van de damwand rondom de locatie. Dit is gedaan met behulp van sensoren (geo-elektrisch). Het doel van het onderzoek richtte zich op de mate van lekkage en verschillen hierin waarmee de doorlatendheid van de damwand kan worden gekwantificeerd.
Het onderzoek vond plaats op de strook met parkeerplaatsen, ter plaatse van het groenperkje en langs de Oude Rijn.

week 9 en 10 2017: Bemonsteringsronde

In week 9 en 10 (27-02 t/m 10-03 2017) is een bemonsteringsronde op en rondom het voormalige NAF-terrein uitgevoerd.
Naast reguliere grondwatermonsters zijn er ook op een aantal plaatsen grondmonsters genomen. Dit is uitgevoerd middels een Sonische booropstelling (zie onderstaande afbeelding). De grondmonsters zijn genomen op de strook met parkeerplaatsen, ter plaatse van het groenperkje en rondom de ondergrondse kelder.

2016

week 46 2016: Plaatsen peilbuizen Oude Rijn

In de periode van 16 t/m 18 november 2016 zal NTP een aantal peilbuizen gaan plaatsen in de waterbodem ter plaatse van het voormalig NAF terrein.
Dit zal worden uitgevoerd middels een Sonische booropstelling. De peilbuizen zijn bedoeld om de effecten van de waterbodemsanering die wordt uitgevoerd door de Vries & van de Wiel te meten. Wij zullen proberen de overlast tot een minimum te beperken.

2015

week 51 2015: 10e bemonsteringsronde

In week 51 (14 t/m 18 december 2015) is de tiende bemonsteringsronde op en rondom het voormalige NAF-terrein uitgevoerd.
Naast reguliere grondwatermonsters zijn er ook op een aantal plaatsen grondmonsters genomen. Dit is uitgevoerd middels een Sonische booropstelling (zie onderstaande afbeelding).

2014

13-11-2014 t/m 04-12-2014: Herplaatsen filters groenveldje voormalig NAF-terrein

NTP Milieu Enschede heeft in de periode van 13-11-2014 t/m 04-12-2014 een aantal filters herplaatsen op het groenveldje aan de Vredebest. Het groenveldje was hierdoor tijdelijk niet toegankelijk voor openbaar publiek. De werkzaamheden waren reeds toegelicht op de bewonersavond van 8 oktober jl. De uitgevoerde werkzaamheden zijn hier voor u samengevat in een document.

download document Plan-vervangen-filters (pdf)

Jaarrapportage 2013 bodemsanering voormalig NAF-terrein

De jaarrapportage 2013 van de bodemsanering op het voormalig NAF-terrein is inmiddels beschikbaar en op te vragen bij de Gemeente Alphen a/d Rijn.

Klik hier voor contactgegevens van Gemeente Alphen aan den Rijn (tabblad contact)

2013

week 50 2013: 6e bemonsteringsronde

In week 50 vond de vijfde bemonsteringsronde op en rondom het voormalige NAF-terrein plaats.
Naast reguliere grondwatermonsters zijn er ook op een aantal plaatsen grondmonsters genomen. Dit is uitgevoerd middels een Sonische booropstelling.

11 t/m 14 juni 2013: 5e bemonsteringsronde

In de periode van 11 t/m 14 juni vond de vijfde bemonsteringsronde op en rondom het voormalige NAF-terrein plaats.

13 t/m 17 mei 2013: Herstelwerkzaamheden

In de periode van 13 t/m 17 mei 2013 zijn er wat herstelwerkzaamheden uitgevoerd ter plaatse van het looppad langs de oude rijn.
Tijdens de laatste injectiewerkzaamheden zijn er op de bestaande filters diverse lekkages ontstaan met als gevolg dat het straatwerk op diverse plaatsen was verzakt.
De herstelwerkzaamheden hielden onder andere in dat met een machine de boorgaten van de bestaande filters zijn hersteld/afgedicht en dat de bestrating ter plaatse van het looppad opnieuw is aangelegd.

15 t/m 26 april 2013: Uitvoering directe injectie

In de periode van 15 t/m 26 april 2013 zijn er ter plaatse van het voormalige NAF-terrein een aantal werkzaamheden uitgevoerd.
Voor het stimuleren van de biologische afbraak van de verontreiniging zijn er via de ondergrondse kelder voedingsstoffen in de bodem geïnjecteerd.
Voor deze injectie is gebruik gemaakt van een mobiele mengunit (zie foto).

img

Jaarrapportage van de bodemsanering op het voormalig NAF-terrein

De jaarrapportage van de bodemsanering op het voormalig NAF-terrein is op te vragen bij de Gemeente Alphen a/d Rijn.

Klik hier voor contactgegevens van Gemeente Alphen aan den Rijn (tabblad contact)

2012

18 en 19 oktober 2012: 4e bemonsteringsronde

Op 18 en 19 oktober 2012 is de vierde bemonsteringsronde ter plaatse van het NAF-terrein gepland. Naast reguliere grondwatermonsters zullen er ook op een aantal plaatsen grondmonsters worden genomen. Dit wordt uitgevoerd middels een Sonische booropstelling.

12 t/m 14 september: Optimalisatie systeem

Het aanbrengen en aansluiten van Bron A3 vindt plaats van 12 t/m 14 september. Dit stond oorspronkelijk gepland op 19 juli maar is op die dag helaas niet gelukt.
De werkzaamheden houden het volgende in:

  • Bijplaatsen bron A3 in deelgebied B3 van 10-13 m-mv (pulsboring 219 mm, bron 125 mm);
  • Aansluiten bron A3 op bestaand systeem

Voor de tekening en een impressie van de toe te passen machines willen wij u verwijzen naar het pdf-document opgenomen bij het eerdere bericht  "10 t/m 20 juli 2012: Optimalisatie systeem".
In de genoemde periode kan er enig overlast (geluid) ontstaan naar de omgeving. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met D.W. Scheper op 06-30403297.

Optimalisatie systeem

Het plaatsen en aansluiten van de vijf filters ter plaatse van de groenstrook is succesvol uitgevoerd.
Het aanbrengen en aansluiten van Bron A3 daarentegen is helaas niet gelukt op donderdag 19 juli 2012 in tegenstelling tot eerder vermeld.
Het aanbrengen en aansluiten van Bron A3 wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum. Zodra deze bekend is, zal hiervan een melding op de website volgen.

10 t/m 20 juli 2012: Optimalisatie systeem

Ter plaatse van het NAF-terrein zal het bestaande systeem in de maand juli geoptimaliseerd worden middels het plaatsen van nieuwe filters.
Met name in het traject van 10-15 meter minus maaiveld zijn wat aanvullende filters gewenst.

Kortweg komt het op het volgende neer;

  • Bijplaatsen t.h.v de groenstrook nabij Vredebest 11 van;
    • een drietal onttrekkingsfilters (T90,T91 en T92) van 10-15 m-mv;
    • een tweetal onttrekkingsfilters (T93 en T94) van 5-7 m-mv;
  • Bijplaatsen bron A3 in deelgebied B3 van 10-13 m-mv (pulsboring 219 mm, bron 125 mm);
  • Aansluiten filters op bestaand leidingwerk

De tekening met de posities van bij te plaatsen filters, de planning van de uitvoering en een impressie van de toe te passen machines is opgenomen in het volgende pdf-document.

download document Systeemoptimalisatie(pdf)

In de genoemde periode kan er enig overlast (geluid) ontstaan naar de omgeving. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met D.W. Scheper op 06-30403297.

14 t/m 16 mei 2012: 3e bemonsteringsronde

In de periode van 14 t/m 16 mei heeft de derde bemonsteringsronde op het NAF-terrein plaatsgevonden. De resultaten hiervan worden verwerkt in een korte notitie welke binnenkort is te downloaden vanaf deze pagina.

2011

NTP Milieu organiseert 'On Site' dag VVMA

Op 13 oktober 2011 heeft NTP Milieu de 'on site' dag van de VVMA (De Vereniging van Milieu Adviesbureaus) georganiseerd in en rondom Alphen aan den Rijn.
De dag stond in het teken van een bezoek aan de saneringslocatie van het voormalig NAF-terrein, gelegen aan de Oude Rijn. Voorafgaand aan het locatiebezoek zijn door NTP Milieu diverse presentaties gegeven aan boord van rondvaartboot de 'pijlstaart' onder het genot van koffie en gebak.

Ter hoogte van de saneringslocatie werd de boot aangelegd, waarna in groepen diverse systeemonderdelen als de ondergrondse kelder en de zuiveringsinstallatie zijn bezocht. Daarnaast kon men een kijkje nemen bij de boorinstallatie die bezig was met het verzamelen van grondmonsters voor het toetsen van de voortgang van de sanering. De dag is afgesloten met een lunch bij hotel Avifauna. Al met al een geslaagde dag.

img img img img img

 

13 en 14 Oktober 2011: 2e bemonsteringsronde

Op 13/14 oktober 2011 is de tweede bemonsteringsronde ter plaatse van het NAF-terrein uitgevoerd. Naast grondwatermonsters zijn er ook op een aantal plaatsen grondmonsters genomen.

08 september 2011: Onderhoudswerkzaamheden Bron A t/m C

Op 8 september zijn er diverse onderhoudswerkzaamheden uitvoerd aan de bronnen A t/m C welke deels gelegen zijn in het grasveld en de parkeerplaatsen.
De bronnen en putten zijn door een zuigwagen leeggezogen.

1 maart t/m 4 maart 2011: 1e bemonsteringsronde

In de periode van 01 maart t/m 04 maart heeft de eerste bemonsteringsronde op het NAF-terrein plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een korte notitie waarbij naast de analyseresultaten per peilbuis inhoudelijk wordt ingegaan op de stand van zaken.

download notitie (pdf)

2010

10 t/m 23 november 2010: Herinrichten parkeervakken Vredesbest

In deze periode zijn er diverse herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het bestaande straatwerk.

20 oktober 2010

Oplevering en start in-situ sanering.

Oplevering systeem (dossier)

Augustus - Oktober 2010

Proefdraaien en in bedrijf stellen in-situ saneringssysteem.

Mei - Juni 2010

Het systeem is aangelegd in de periode van 17 mei t/m 9 juli.

Aanleg systeem (dossier)

2009

December 2009 - Mei 2010

Saneringsplan en Plan van Aanpak definitief vastgesteld en begin januari ingediend bij de provincie Zuid Holland. 17 mei is de definitieve beschikking afgegeven.

Oktober - November 2009

Vooroverleg conceptstukken indienen Saneringsplan (Geofox-Lexmond) met Plan van Aanpak (NTP Milieu) ten behoeve van het verkrijgen van de beschikking van het bevoegd gezag de provincie Zuid-Holland. Proceduretermijn circa 26 weken.