NAF Terrein

NTP Milieu voert een In situ sanering uit op het voormalig NAF-terrein te Alphen aan den Rijn. Hier op www.nafterrein.nl houden wij u op de hoogte over deze sanering.


In situ sanering voormalig NAF-terrein te Alphen aan den Rijn

Ondertekening van de saneringsovereenkomst

Na lang wachten was het dan eindelijk zover, op 6 juli 2009 ondertekende de gemeente Alphen aan den Rijn de saneringsovereenkomst met NTP Milieu voor de uitvoering van de in situ sanering van het voormalig NAF-terrein, omgeving Prins Hendrikstraat en Vredesbest te Alphen aan den Rijn (tweede fase). De ondertekening tussen de gemeente en NTP Milieu vond plaats op het gemeente- huis in het bijzijn van alle bij de aanbesteding direct betrokken personen.

image image
Foto's ondertekening overeenkomst. Staand v.l.n.r.: wethouder S.J.P. Lyczak, W.J.M. Havermans en G.B.J. Borggreve (NTP Milieu), W. Jansen (gemeente), R. Vreugdenhil (Geofox-Lexmond) en I. Cappendijk (gemeente). Ondertekening door: burgemeester W.H. de Gelder en directeur M.J.M. Slot (NTP Groep).

De geschiedenis van het NAF-terrein

image Het NAF-terrein betreft de locatie van de Nederlandse Asphaltfabriek (NAF), alwaar vanaf 1921 tot begin jaren tachtig dakbedekking en mastiek geproduceerd werd. Voor de productie hiervan werd gebruik gemaakt van de meest belangrijke grondstoffen teer, van gas- fabrieken, en bitumen, een aardolieresidu uit Pernis. Daarnaast werd op de locatie carbolineum ingekocht en overgeslagen in kleine vaten. Als brandstof voor het productieproces werd in die jaren gebruik gemaakt van vetkolen, stookolie en later aardgas. Als gevolg van al deze activiteiten is de bodem en de waterbodem op en in de directe nabijheid ernstig verontreinigd geraakt. Voor aanpak van deze bodem- verontreiniging, van met name minerale olie en aromatische koolwaterstoffen, is eind jaren negentig een saneringsplan opgesteld en beschikt.

image In 2000 is reeds de eerste fase van de bodemsanering van het NAF-terrein uitgevoerd, waarbij meer dan 14.000 m3 sterk verontreinigde grond is ontgraven en een rest- verontreiniging met een omvang van circa 17.000 m3 nog binnen de damwandkuip is achtergebleven. Grondontgravingen buiten de damwandkuip zijn uitgevoerd tot een diepte van 7 m - mv., waarbij ook op een aantal plaatsen nog restverontreinigingen zijn achtergebleven. Binnen de damwandkuip is de verontreiniging geïsoleerd en voorzien van een folie en een leeflaag. In combinatie met de herontwikkeling op de locatie is een beheerssysteem op de locatie aangelegd. Gedurende de periode 2000 tot 2007 is door middel van een onttrekkingssysteem de verontreinigingssituatie beheerst om uitspoeling naar het grondwater en een verdere verspreiding van de nog aanwezige restverontreiniging tegen te gaan. Onderwijl is in 2007 het aanbestedingstraject gestart voor de uitvoering van de tweede fase van de bodemsanering, die volledig in situ uitgevoerd zal gaan worden met als belangrijkste randvoorwaarde een minimale overlast voor de omgeving.

Aanvullend onderzoek

In de periode augustus-september 2009 is er door NTP op de locatie eerst nog aanvullend onderzoek uitgevoerd om de ontwerpparameters van de in situ sanering definitief vast te stellen. Op basis hiervan is het definitieve saneringsplan opgesteld en ingediend bij de provincie Zuid-Holland en inmiddels beschikt. Naar verwachting zal de sanering vervolgens zes tot acht jaar gaan duren.